Zostaw zgłoszenie, a my skontaktujemy się z tobą wkrótce
Twoje imię
Twój numer telefonu
RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych BPM Consulting Oleg Goncharenko. z siedzibą na ul. Strzelców 1А/40, 01-348, Warszawa, Polska w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach i ofertach specjalnych BPM Consulting Oleg Goncharenko za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. w formie e-maili i sms.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Wiem, że w każdej chwili udzielona zgoda może być przeze mnie odwołana poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia o odwołaniu zgody na adres administratora.
Informujemy, że:
Administratorem podanych właśnie przez Państwa danych osobowych jest BPM Consulting Oleg Goncharenko. z siedzibą na ul. Strzelców 1А/40, 01-348, Warszawa, Polska, nip:7011025987, regon:388468449, zwany dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania podanych danych osobowych w celach marketingowych. Odbiorcami tych danych mogą być również podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i rachunkową administratora danych.
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
Macie Państwo prawo do:
* wycofania zgody w dowolnym momencie,
* żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
* do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych pod adresem e-mail: info@bpmc.pl
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

I consent to the processing of my personal data by the data administrator BPM Consulting Oleg Goncharenko with headquarters in Strzelców 1А/40, 01-348, Warsaw, Poland for marketing purposes.
I agree to receive information about new products, promotions and special offers BPM Consulting Oleg Goncharenko by means of electronic communication, i.e. in the form of emails and sms.
I provide personal data voluntarily and declare that they are true. I know that I can withdraw my consent at any time by sending a relevant statement of withdrawal to the administrator's address.
Please be advised that:
The administrator of the personal data you just provided is BPM Consulting Oleg Goncharenko with its registered office in Strzelców 1А/40, 01-348, Warsaw, Poland, nip:7011025987, regon: 388468449 hereinafter referred to as the Administrator.
The administrator conducts the processing of personal data provided for marketing purposes. Recipients of this data can also be entities dealing with IT and accounting services of the data administrator.
The basis for data processing is the consent of the data subject.
You have the right to:
* withdrawal of consent at any time,
* requests from the administrator to access your personal data, to rectify it, delete or limit processing,
* to lodge a complaint with the supervisory authority.
Your personal data will be processed for possible withdrawal of consent, and after such withdrawal for the period of limitation of claims due to the data controller and against him.
If you have questions about the processing of personal data, please contact the data administrator at the following email address: info@bpmc.pl
I have read the information clause, including information about the purpose and methods of processing personal data and the right to access my data and the right to amend it.
FAQ
Sprzedaż, wdrożenie, szkolenie Bitrix24 w Polsce
Ⓒ Wszelkie prawa zastrzeżone

BPM Consulting, nip: 7011025987
Made on
Tilda